آزمون کارشناسی ارشد – چاه آزمایی و نمودار گیری از چاه ( کد 1253)