جغرافیای شهری ( مبانی ایران ) ( کد 1102)

15 سوال    زمان: 00:15:00