آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی – شماره 1 (کد 1496)