آزمون بازاریابی گردشگری- بهمن 95 (کد 1461)

20 سوال    زمان: 00:20:00