آزمون شناخت صنعت گردشگری -بهمن 95 (کد 1460)

20 سوال    زمان: 00:20:00