آزمون قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری – اسفند97 (کد 1464)