آزمون قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری – بهمن 95 (کد 1464)