آزمون قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری – مرداد 95 (کد 1464)