آزمون مجموعه دروس تخصصی (تجارت بین الملل -مالیه بین الملل -بخش عمومی- پول و بانکداری – اقتصاد اسلامی )( کد 1105)