آزمون معامله گر بورس شماره 2- (کد1512)

20 سوال    زمان: 00:20:00