آزمون مبانی سنجی از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی( کد1102 )