آزمون شناخت اماکن تاریخی ایران -مرداد95 (کد 1459)

20 سوال    زمان: 00:20:00