آزمون شناخت اماکن تاریخی ایران – مرداد 95 (کد 1459)