آزمون شناخت اماکن تاریخی ایران – بهمن 95 (کد 1459)