آزمون اصول و روابط بین الملل و سیاست خارجی ( کد 1130)