جغرافیای سیاسی ( مبانی ایران)(کد 1102)

15 سوال    زمان: 00:15:00