پترو فیزیک و چاه نگاری (کد 1253)

20 سوال    زمان: 00:20:00