آزمون کارشناسی ارشد- دروس مهندسی نفت(مخزن -حفاری- بهره برداری)( کد 1253)