آزمون برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها – بهمن 94 (کد 1462)