آزمون برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها – شهریور 98 (کد 1462)