آزمون برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها -اسفند 97 (کد 1462)