آزمون برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها – بهمن 96 (کد 1462)