آزمون برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها – بهمن 95 (کد 1462)