آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی-شماره1(کد 1492)