آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی-شماره2(کد 1493)