آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی (رشته مکانیک خودرو(درس های عمومی(فارسی3-عربی3-تعلیمات دینی3-زبان خارجی انگلیسی 1و2))-(کد17)

40 سوال    زمان: 00:40:00