آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی (رشته مکانیک خودرو(درس های شایستگی غیرفنی (الزامات محیط کار-مدیریت تولید-کارگاه نوآوری و کار آفرینی-اخلاق حرفه ای))-(کد17)

20 سوال    زمان: 00:20:00