زمین شناسی تخصصی ( زمین شناسی تحت الرض سنگ شناسی رسوبی-زمین شناسی نفت ایران ( کد 1253)

20 سوال    زمان: 00:20:00