آزمون ارشد -دروس تخصصی ( رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ( روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری )(کد1102)