آزمون کارشناسی ارشد99 رشته روانشناسی (آمار و روش تحقیق)- (کد1133)