آزمون کارشناسی ارشد -دروس زمین شناسی( عمومی ساختمانی ونفت )( کد 1253)