آزمون کارشناسی ارشد 99 رشته مدیریت جهانگردی (برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی ) – (کد 1125)