آزمون کارشناسی ارشد 99 رشته مدیریت جهانگردی (علوم اجتماعی (جامعه شناسی،مردم شناسی،فرهنگ عامه) – (کد 1125)