آزمون کارشناسی ارشد 99 رشته مدیریت جهانگردی (روش های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی) – (کد 1125)