آزمون کارشناسی ارشد99-رشته حقوق (حقوق بین الملل عمومی) -(کد 1126)