آزمون کارشناسی ارشد99(استعداد و آمادگی تحصیلی) ویژه رشته مدیریت)- (کد 1148)

40 سوال    زمان: 00:40:00