آزمون کارشناسی ارشد99 رشته مدیریت کسب و کار(دروس تخصصی 1 ( نظریه های عمومی مدیریت)- (کد 1148)

35 سوال    زمان: 00:35:00