آزمون کارشناسی ارشد99 رشته مدیریت کسب و کار(دروس تخصصی 1 (دانش مسائل روز در زمینه مدیریت مؤسسات تولیدی. مجموعه دروس خدماتی و طرح های عمرانی )- (کد 1148)