آزمون تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز(کد1130)