آزمون جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی -اسفند 97 (کد 1458)

20 سوال    زمان: 00:20:00