آزمون جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی -بهمن 95 (کد 1458)

20 سوال    زمان: 00:20:00