آزمون نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 شماره1(کد1700)