آزمون نقشه کشی عمومی ساختمان درجه دو شماره2(کد1701)