آزمون آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین – بهمن95 (کد 1457 )