آزمون آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین – مرداد 95 (کد 1457 )