آزمون کارشناسی ارشد99(زبان تخصصی( انگلیسی)برای داو طبان رشته مدیریت کسب و کار- (کد 1148)