آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی -شماره 2(کد 1495)