آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته :آموزگار ابتدایی (تخصصی)(اصول و فلسفه تعلیم و تربیت)-(کد1511)