آزمون استخدامی آموزش و پرورش(دروس عمومی)- (اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی)-(کد 1510)