آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته :آموزگار ابتدایی (تخصصی)(اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی)-(کد1511)