آزمون مبانی حفاری و بهره برداری ( مبانی حفاری- بهره برداری – مکانیک سیالات دوفازی )-(کد1253)