مبانی حفاری و بهره برداری ( مبانی حفاری - بهره برداری مکانیک سیالات دو فازی)( کد 1253)

20 سوال    زمان: 00:20:00